Информация и Публичност

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476

„Щастливи на работното място”

На „НЕДИ СТИЛ” ЕООД по Договор № ESF-2303- 03 - 13003

         ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

На Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007- 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051 PO 001- 2.3.0
3 „Безопасен труд”

Проект „ЩАСТЛИВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО ”

Номер на договора: ESF – 2303-03-13003
Регистрационен номер на проектното предложение: ESF – 2303-03-13018,
BG 051PO001- 2.3.03-0476

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Покана/ съобщение:

На 27.05.2014 г. – вторник, от 11,00 часа в зала на „НЕДИ СТИЛ „ ЕООД  ще се проведе пресконференция по проект „Безопасен труд” за начало и ход на проекта.
Поканват се всички служители,клиенти, доставчици, подизпълнители и всички заинтересовани страни .

Място на провеждане:

гр.Добрич, фирма „ Неди Стил „ЕООД , ул „Ан.Стоянов ” №6

Дата: 27.05.2014г.

Час: 11.00 ч

 

За повече информация:

Елица Райнова –Ръководител по проекта  тел.0894790022
 Настощия документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.”НЕДИ СТИЛ „ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ,и при никакви остоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ДО.

От „ НЕДИ-СТИЛ „ЕООД

 

   Инвестира във вашето бъдеще!