Сертифициране по BS OHSAS 18001:2007

Цел на дейността:

Сертифициране на фирмата и придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд;

 

Описание и обосновка на дейността:

BS OHSAS 18001-2007 е  стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Наличието на този стандарт, ще доведе до нов етап в организацията на управлението. Ще се установи: тотален контрол върху опасните производствени фактори; ефективно управление на рисковете; предо-твратяване на производствени аварии и инциденти; намаляване на загубите; внасяне на положителни изменения в имиджа на предприятието; конкре-тизиране и персонализация на задълже-нията на персонала; успешно присъс-твие на междунарония и българския пазар; Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 .

 

Резултати:

Сертифициране на дружеството и придобиване на стандарт OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд;