Обучение на служители с въведения стандарт OHSAS 18001-2007

Наименование на дейността:

  1. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудванеи във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007  .

Цел на дейността:

Подобряване управлвнието на системата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Описание и обосновка на дейността:

Обученията имат за цел придобиване на по-специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа при изпозване на работното оборудване. Ще бъдат доведени до знанията на всички работници и служители новите принципи осигуряващи безопасността при работа. Обученията ще  бъдат съобразени с различните нива на отговорности, възможности, начетеност /образование/, риск. Целта е да се направи превишаващо изискванията на нормативните актове обучение. Обученията ще бъдат насочени към създаване на такава компетентност на персоанала, така че той да има осъзнато отношение към безопасността и здравето. С други думи спазването на изискванията да не става по принуда и страх от санкции, а по вътрешна убеденост. На тази основа, ще се изгради концепция за формиране у работниците и служителите култура по безопасност. Обученията ще бъдат с продължителност 50 учебни часа. Обучаемите ше бъда разделени на 10 групи по 15 човека и една от 7 човека. По време на обучението ще бъдат използвани съвременни интерактивни средства. За обученията ще бъде наета зала, за да се откъсне персонала от производствения процес и да се постигне по-високо качество на обучението. В хода му на обучаемите ще бъда раздадени информационни материали, които ще гарантират устойчивото развитие на постигнатото по отношение на разработената система за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.

Резултати:

Обучение на 103 броя служители за безопасна работа по отношение разработен стандарт за управление на безопасност и здраве при работа.